តាមដានស្តុកចេញចូល លំហូរសាច់ប្រាក់ ជាមួយរបាយការណ៏ដ៏សំបូរបែប

App

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទូទៅគ្រប់ប្រភេទ

 • ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងស្តុក​​ និងការលក់
 • គ្រប់គ្រងការលក់រាយ និងការលក់ដុំ
 • គ្រប់គ្រងស្តុក: ស្តុកចូល/ចេញ
 • គ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់ ម្ចាស់ អ្នកលក់ អតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់។ ល។
 • គ្រប់គ្រងផលិ​តផល ទំនិញនិង សេវាកម្ម
 • គ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់៖ ប្រាក់ចំណេញ ថ្លៃដើម​ ចំណាយនិង ចំណូល
 • គ្រប់គ្រងការលក់ (គ្រប់ប្រភេទ) គ្រប់គ្រងការទិញ​ គ្រប់គ្រងការចំណាយ
 • តាមដានរបាយការណ៍ជាង 20មុខ
 • អាចប្រើប្រាស់បានច្រេីនភាសា
 • អាចកែតម្រូវបានតាមតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

មុខងារពិសេស

ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញំុ មានមុខងារធំៗដូចជា:

គ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ

គ្រប់គ្រងផលិ​តផល ទំនិញនិង សេវាកម្ម គ្រប់គ្រងស្តុក: ស្តុកចូល ចេញ ការរាប់ស្តុកជាដើម

គ្រប់គ្រងការលក់ និងការទិញ

គ្រប់គ្រងការលក់រាយ និងការលក់ដំុ គ្រប់គ្រងការលក់ (គ្រប់ប្រភេទ) គ្រប់គ្រងការទិញ​ គ្រប់គ្រងការចំណាយផ្សេងៗ

គណនេយ្យ

គ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់៖ ប្រាក់ចំណេញ ថ្លៃដើម​ ចំណាយនិង ចំណូល

ហេតុអ្វីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកត្រូវការ ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម?

ប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ជួយអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវអ្វីដែលមាននៅក្នុងស្តុក ដោយផ្តល់ជូននូវរបស់ដែលអាចរកបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់សម័យ។ វាតាមដានព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផលនីមួយៗដូចជាចំនួននៃការលក់ កាលបរិច្ឆេទនៃការលក់ និងតម្លៃលំហូរសាច់ប្រាក់។

គំរោងតម្លៃ

គំរោងតម្លៃចែកចេញជា បីធំៗ

កញ្ចប់រួម

$ 6 រៀងរាល់ខែ
 • ទទួលបានកម្មវិធីទូរសព្ច័
 • ទទួលបានប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងស្តុក និងការលក់

កញ្ចប់ធម្មតា

$ 220 រហូត
 • ទទួលបានកម្មវិធីទូរសព្ច័
 • ទទួលបានប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងស្តុក និងការលក់
 • កែប្រែទៅតាមតំរូវការ

កញ្ចប់ពិសេស

$ 300 រហូត
 • ទទួលបានកម្មវិធីទូរសព្ច័
 • ទទួលបានប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងស្តុក និងការលក់
 • កែប្រែទៅតាមតំរូវការ
 • គណនេយ្យ